Poslovni prostor - Druge proleterske Brigade, Jagodina

Kategorija Lokali Lokacija Jagodina Karakteristike
Poslovni prostor-jedna prostorija zanastva i ličnih usluga, kao poseban deo pod brojem 1zgrade broj 1-ulaz 2 sagrađene na kp br 679/2 KO Jagodina, potes – ulica Druge proleterske Brigade u Jagodini, površine 86 m2, u prizemlju napred navedene zgrade, oblik prava svojine, vrsta svojine privatna, sa obimom udela iyvrsnog dužnika 1/1, sve upisano u ln br 11996 KO Jagodina.
Tržišna vrednost nepokretnosti iznosi 4.818.444,00 rsd
Početna cena iznosi 30% od procenjene vrednosti nepokretnosti, tako da ponude od strane zainteresovanih kupaca ne mogu iznositi manje od navedenog.
Jemstvo , u iznosu 10% od procenjene vrednosti nepokretnosti polaže kupac neposredno pre zaključenja ugovora o prodaji.
Zainteresovana lica za kupovinu predmetne nepokretnosti neposrednom pogodbom mogu svoje ponude dostaviti, u zatvorenoj koverti na adresu sedišta kancelarije Javnog Izvršitelja Ivana Jezdovića, najkasnije do 8 aprila 2019.godine u 12:00 časova. Na koverti se navodi „NE OTVARATI PONUDA ZA I.I. 495/2017“. Otvaranje ponuda obaviće se u 12:30 časova istog dana , na adresi sedišta Javnog izvršitelja u paraćinu, ul. Tome Živanovića br.39, sprat 6, stan 41-42
Tip prodaje Javna Napomena
Cena - €

Kontakt podaci

Jelena Opojevlić
Tel:
Mob:
E-mail: jelena.opojevlic@addiko.com

  • no-photo-346x430.jpg