Kuća - Đure Đakovića 133,Ada

Kategorija Kuće i stanovi Lokacija Ada Karakteristike
Porodična stambena zgrada broj 1, površine u gabaritu 70m2, izgrađena na kat.parceli br. 379;
pomoćna zgrada broj 2, površine u gabaritu 21m2, izgrađena na kat.parceli br. 379; kat.parcela 379,
površine 70m2, zemljište pod zgradom-objektom; kat.parcela 379, površine 21m2, zemljište pod
zgradom-objektom, kat.parcela 379, površine 10m2, zemljište pod zgradom-objektom, kat.parcela
379, površine 344m2, zemljište uz zgradu-objekata;sve na adresi Đure Đakovića br. 133, sve
upisano u list nepokretnosti broj 1519 KO Ada.
Aukcijska prodaja održaće se 05.07.2019.godine u 12,00 časova u prostorijama Addiko Bank a.d.
Beograd, ulica Bulevar Mihajla Pupina 6, PC Ušće, Novi Beograd
Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10 % od
početne cene, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate i
dokaz o uplati dostave banci najkasnije do početka održavanja aukcije.
Rok za uplatu depozita je najkasnije 30 minuta do početka održavanja aukcijske prodaje, uplatom
na račun 908-16501-42, sa pozivom na broj RSD179589896, obavezno navesti kao svrhu uplate
JMBG za fizička lica, odnosno MB za pravna lica.
Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj
depozita u slučaju da u aukcijskoj prodaju steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok
se ne okonča postupak prodaje.
Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača,
depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcije.
Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre
početka javnog nadmetanja na navedenoj adresi.
Licitacioni korak se utvrđuje u vrednosti od 5 % od prethodne cene na aukcijskoj prodaji.
Razgledanje imovine zainteresovana lica mogu sa hipotekarnim poveriocem organizovati od dana
objavljivanja oglasa do dana aukcijske prodaje.
Kupoprodajni ugovor se zaključuje pred nadležnim javnim beležnikom, odnosno sudom ukoliko za
određeno područje nije imenovan javni beležnik, najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana
održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne
cene u celosti.
Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na prenos
apsolutnih prava, takse, prenos vlasništva i ostale troškove vezane za kupoprodaju nepokretnosti
snosi kupac, kao i poreske i druge dažbine koje opterećuju nepokretnost i troškove po osnovu računa
za utrošenu električnu i toplotnu energiju, vodu, telefon i komunalne usluge.
Tip prodaje Aukcijska
Cena - 6000 €

Kontakt podaci

Funkcija prodaje kolaterala
Tel: +381 60 8183 448
Mob:
E-mail: prodaja.nepokretnosti@addiko.com

  • no-photo-346x430.jpg